โครงสร้าง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ITA
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
งานคลัง
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่ 

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่  

 อำนาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) 

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

๒.ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

    ๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก   

     (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

   ๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

   ๓)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

   ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ๕) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

   ๖) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

   ๗)บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

๓.ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๘)

   ๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

    ๒) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    ๓) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

    ๔) ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

    ๕) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

    ๖)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    ๗)บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

    ๘) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

   ๙)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล Situs slot gacor hari ini

  ๑๐)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

  ๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

  ๑๒) การท่องเที่ยว

  ๑๓) การผังเมือง

๔.การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต.ทราบล่วงหน้า ตามสมควร หาก อบต.มีความจำเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นของ อบต.ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา ๖๙)

๕)การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต.การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา ๖๙/๑)

๖.มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา ๗๐)

๗) ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต.ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน ๑,๐๐๐ บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญํติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา ๗๑)

๘)อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต.เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม(มาตรา ๗๒)

๙)อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต.อบจ.หรือการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา ๗๓)

๑.อำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา ๑๖)

    (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

    (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

    (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

   (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

   (๕) การสาธารณูปการ

   (๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

   (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

   (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

   (๙) การจัดการศึกษา

   (๑๐)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

   (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

   (๑๓) การให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

   (๑๔) การส่งเสริมกีฬา

   (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

   (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

  (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

  (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

  (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  (๒๕) การผังเมือง

  (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (๒๘)การควบคุมอาคาร

  (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (๓๑)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในห้องที่ตามคณะกรรมการประกาศกำหนด

๒.อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามข้อ ๑ ต้องดำเนินการตาม "แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

สายตรง นายก อบต.ตากูก

081-967-9361
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
เฟสบุ๊ค
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Social Network
Q&A
ข้อมูลข่าวสาร
งานกิจการสภา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.225.221.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 583,351

ข้อมูลการติดต่อ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.
แหล่งท่องเที่ยว
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
อบต.ในเครือข่าย

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การบริหารจัดการขยะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı