โครงสร้าง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ITA
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
งานคลัง
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     ประกาศ สภา 
ประกาศ สภา
ประกาศ สภา  
     ประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ครั้งแรกเปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอเขวาสินรินทร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรกเปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2/2558 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558 ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2557 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกาูก เรื่อง การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1/2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557เปิดอ่าน
สายตรง นายก อบต.ตากูก

081-967-9361
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
เฟสบุ๊ค
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Social Network
Q&A
ข้อมูลข่าวสาร
งานกิจการสภา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.225.221.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 583,437

ข้อมูลการติดต่อ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.
แหล่งท่องเที่ยว
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
อบต.ในเครือข่าย

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การบริหารจัดการขยะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı