ผู้บริหาร

นายพัฒนา พ่อค้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
งานคลัง
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าท่ี่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าท่ี่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าท่ี่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
     คำสั่ง แต่ั่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารศุนย์ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
Q&A
เฟสบุ๊ค อบต.
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตากูก
ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
งานกิจการสภา
การให้บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 2 0 0 0
Tel : 044 - 558653 ,081-9772420   Fax : 044-558653
Email : takook166@hotmail.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.