ผู้บริหาร

นายพัฒนา พ่อค้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
งานคลัง
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     คณะกรรมการแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ  
     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     หนังสือส่ง ถึง สมาชิก อบต. เรื่อง รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯเปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     สมุดลงเวลาการปฏืบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 14-17 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     นายก อบต.ส่งแบบเสนอร่างข้อบัญญัติ วันที่ 7 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
Q&A
เฟสบุ๊ค อบต.
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตากูก
ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
งานกิจการสภา
การให้บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 2 0 0 0
Tel : 044 - 558653 ,081-9772420   Fax : 044-558653
Email : takook166@hotmail.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.