โครงสร้าง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ITA
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
งานคลัง
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้าง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การแบ่งเขตการปกครอง
วิสัยทัศน์,คำขวัญ
ตราสัญลักษณ์
ชื่อหมู่บ้านในเขต อบต.
อำนาจหน้าที่
แผนที่หน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2565
งานคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานแสดงผลการดำนินงานตามไตรมาศ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับรายรับ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ของ อบต.ตากูก
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคาประกวดราคา
ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผน ฺBCP
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อบต.ตากูกเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตากูก
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการ
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประกาศ
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.ตากูก
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
งานกองคลัง การชำระภาษี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกองช่าง ขออนุญาตปลุกสร้างอาคาร
สำนักปลัด งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
งานป้องกันสาธารณภัย
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือ การขอจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
เมนูทางขวา
รับฟังความคิดเห็น (Webbaord)
สมุดเยี่ยมชม (GBook)
ดาวนโหลด (Download)
ถาม-ตอบ (Q&A)
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม (Gbook)
ดาวน์โหลด (Download)
รับฟังความคิดเห็น (Webboard)
E-SERVICE
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
e-service
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าท่ี่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศ สภา
บันทึกรายงานการประชุม
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
คณะกรรมการแปรญัตติ
ใบลาการประชุมสภา
ใบลา
คำแถลงนโยบาย
คำสั่ง
ติดต่อสอบถาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศผลการลดพลังงาน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล
ประกาศ รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
พระธาตุตะเจี๊ยะตะจุม
ใบยืมพัสดุ
แบบคำร้องทั่วไป
ใบขออนุญาตขอใช้รถส่วนกลาง
แบบลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อน
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อ อบต.อื่นๆ
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
กรดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่องเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานรายละเอียดผลการประเมิน IIT
รายงานผลคะแนนภาพรวมหน่วยงาน OIT
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (Nn Gift Policy)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความทโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ปี 2561-2564
สายตรง นายก อบต.ตากูก

081-967-9361
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
เฟสบุ๊ค
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Social Network
Q&A
ข้อมูลข่าวสาร
งานกิจการสภา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.225.221.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 583,375

ข้อมูลการติดต่อ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.
แหล่งท่องเที่ยว
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
อบต.ในเครือข่าย

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การบริหารจัดการขยะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı