ผู้บริหาร

นายพัฒนา พ่อค้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
งานคลัง
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การแบ่งเขตการปกครอง
วิสัยทัศน์,คำขวัญ
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
แผนที่หน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้านในเขต อบต.
โครงสร้าง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์กรและส่วนราชการ
งานคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานแสดงผลการดำนินงานตามไตรมาศ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับรายรับ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ของ อบต.ตากูก
ประกาศผลการดำเนินการประจำปีตามไตรมาศ
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคาประกวดราคา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การรับชําระภาษีป้าย
การลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ประกาศเรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งเรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรึกษาทางจริยธรรม
เมนูตรงกลาง
เฟสบุ๊ค
แบบสำรวจความคิดเห็น
Social Network
Q&A
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม (Gbook)
ดาวน์โหลด (Download)
รับฟังความคิดเห็น (Webboard)
ข้อมูลข่าวสาร
แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าท่ี่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
งานกิจการสภา
บันทึกรายงานการประชุม
ประกาศ สภา
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
คณะกรรมการแปรญัตติ
ใบลาการประชุมสภา
ใบลา
คำแถลงนโยบาย
คำสั่ง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อสอบถาม
ปฏิทินกิจกรรม
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.
ประกาศผลการลดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล
ประกาศ รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
พระธาตุตะเจี๊ยะตะจุม
แบบฟอร์มต่างๆ
ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อน
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์
แบบลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
ใบยืมพัสดุ
ใบขออนุญาตขอใช้รถส่วนกลาง
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อบต.ในเครือข่าย
ติดต่อ อบต.อื่นๆ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่องเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานรายละเอียดผลการประเมิน IIT
รายงานผลคะแนนภาพรวมหน่วยงาน OIT
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (Nn Gift Policy)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความทโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
การบริหารจัดการขยะ
แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ปี 2561-2564
เมนูทางขวา
รับฟังความคิดเห็น (Webbaord)
สมุดเยี่ยมชม (GBook)
ดาวนโหลด (Download)
ถาม-ตอบ (Q&A)
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นล่า
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผน ฺBCP
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี
การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.ตากูก
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตากูก
คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อบต.ตากูกเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
ประกาศ
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2565
ประกาศ ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566
ประกาศ ผล LPA ประจำปี 2566
บันทึกรายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือ
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Q&A
เฟสบุ๊ค อบต.
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตากูก
ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
งานกิจการสภา
การให้บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 2 0 0 0
Tel : 044 - 558653 ,081-9772420   Fax : 044-558653
Email : takook166@hotmail.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.